Rozwiń Skrzydła

Regulamin

I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów poprzez stronę internetową https://rozwinskrzydla.edu.pl/
2. Firma Rozwiń skrzydła – doradztwo zawodowe i szkolenia. Anna Kaczmarska (zwana dalej Firmą), działająca pod adresem www.rozwinskrzydla.edu.pl, prowadzona jest przez Annę Kaczmarską, z siedzibą ul. Nad Motławą 9, 83-021 Lędowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.
Kontakt z Firmą – za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna@rozwinskrzydla.edu.pl; pisemnie na adres: ul. Nad Motławą 9, 83-021 Lędowo.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem (zwanym dalej Klientem), a Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zgłoszeń na stronie https://rozwinskrzydla.edu.pl/
4. Zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują każdego Klienta, który dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia na szkolenie za pośrednictwem sieci internetowej.
5. Firma dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i prawnym (zwanym dalej Klientami).
6. Firma poprzez sklep internetowy prowadzi sprzedaż szkoleń wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
7. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest posiadanie przez Klienta przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.
8. Realizacja zamówień jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Ceny produktów
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

III. Zamówienia
1. Firma prowadzi sprzedaż szkoleń poprzez stronę internetową.
2. Zamówienia są przyjmowane drogą internetową przez stronę https://rozwinskrzydla.edu.pl/
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. wybranie z Terminarza szkolenia;
b. wybór opcji Zapisz mnie;
c. wypełnienie Formularza zgłoszeniowego;
d. otrzymanie wiadomości e-mail potwierdzającej zapisanie się na szkolenie
e. założenie konta przez link otrzymany wiadomością e-mail;

Rezerwacja miejsca trwa 24 h. W tym czasie należy dokonać przelewu środków na konto Firmy.

IV. Formy płatności
Płatności elektroniczne są realizowane w serwisie Przelewy24, który jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

V. Reklamacje

1.Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient może złożyć w ciągu 14 dni reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

2.Produkty wadliwe (np. puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne w książce etc.) wymieniane są natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe egzemplarze, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Firma zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

VI. Odwołanie szkolenia
1. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny.
2. Poinformowanie Klienta o odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia nastąpi niezwłocznie po powzięciu przez Firmę informacji o niemożności przeprowadzenia szkolenia.
3. Firma zobowiązuje się zwrócić Klientowi pełen koszt szkolenia w przypadku jego odwołania.
4. Firma zwróci Klientowi wniesione opłaty za szkolenie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu szkolenia.
5. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest firma Rozwiń skrzydła – doradztwo zawodowe i szkolenia. Anna Kaczmarska z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 1/2
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego w skrócie RODO .
3. Odbiorcy danych
Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
– podmiotom będącym dostawcą usług płatniczych;
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w tym IT.

VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Komentarze z Facebook