Rozwiń Skrzydła

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy składaniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabory wniosków odbywają się z reguły 2 razy do roku.

Czym dokładnie jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Więcej na temat zysków płynących z inwestycji w pracowników możesz przeczytać pod adresem: Czy inwestycja w rozwój pracowników może być opłacalna?

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Dofinansowanie mogą pozyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Jak duże dofinansowanie może otrzymać pracodawca?

a) W przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8000 zł na jednego uczestnika,
b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8000 zł na jednego uczestnika. Co oznacza, że pracodawca ponosi tylko 20% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS na 2023 r. określone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej?

Priorytet 1.
Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Priorytet 2.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

Priorytet 3.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zawodach deficytowych https://barometrzawodow.pl/

Priorytet 4.
Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

Priorytet 5.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

Priorytet 6.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2023 r.:

Priorytet 1.
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet 2.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Priorytet 3.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju, np.

Miasto Gdańsk:
1. Transport, logistyka i motoryzacja
2. Przemysł morski
3. ICT i elektronika
4. Energetyka i ekoenergetyka
5. Meblarstwo
6. Budownictwo
7. Turystyka, sport i rekreacja
8. Środowisko

Powiat gdański:
1. BPO/SCC, usługi finansowe i biznesowe
2. Transport, logistyka i motoryzacja
3. ICT i elektronika

Miasto Gdynia:
1. Transport, logistyka i motoryzacja
2. Przemysł morski
3. ICT i elektronika
4. Turystyka, sport i rekreacja
5. BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe

Miasto Sopot:
1. Turystyka, sport i rekreacja
2. Transport, logistyka i motoryzacja
3. ICT i elektronika

Priorytet 4.
Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób     mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytet 5.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą Rozwiń skrzydła?

Szkolenia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, której pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Każde ze szkoleń przygotowywane jest w sposób profesjonalny, uwzględniający specyfikę pracy w wymaganym obszarze i rozwój istotnych umiejętności. Ponadto firma Rozwiń skrzydła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu, każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt. Realizujemy również szkolenia spoza oferty, szyte na miarę 😊

Komentarze z Facebook