Rozwiń Skrzydła

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy składaniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabory wniosków odbywają się z reguły 2 razy do roku.

Czym dokładnie jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Więcej na temat zysków płynących z inwestycji w pracowników możesz przeczytać pod adresem: Czy inwestycja w rozwój pracowników może być opłacalna?

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Dofinansowanie mogą pozyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Jak duże dofinansowanie może otrzymać pracodawca?

a) W przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8000 zł na jednego uczestnika,
b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8000 zł na jednego uczestnika. Co oznacza, że pracodawca ponosi tylko 20% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS na 2024 r. określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Priorytet 1.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy

Priorytet 2.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: https://barometrzawodow.pl/

Priorytet 3.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

Priorytet 4.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych

Priorytet 5.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytet 6.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Priorytet 7.
Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Priorytet 8.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2024 r.:


Priorytet 1.
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 
Priorytet 2.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Priorytet 3.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytet 4.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach / branżach kluczowych dla rozwoju powiatu / województwa wskazanych w dokumentach strategicznych / planach rozwoju.

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą Rozwiń skrzydła?

Szkolenia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, której pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Każde ze szkoleń przygotowywane jest w sposób profesjonalny, uwzględniający specyfikę pracy w wymaganym obszarze i rozwój istotnych umiejętności. Ponadto firma Rozwiń skrzydła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu, każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt. Realizujemy również szkolenia spoza oferty, szyte na miarę 😊

Komentarze z Facebook